EU Kommissionen præsenterer en koordineret europæisk reaktion

Covid-19 er en alvorlig folkesundhedsmæssig krisesituation for vores borgere, samfund og økonomi, og virusset er i udbrud i alle medlemsstaterne. Covid-19 er også samtidig et alvorligt økonomisk chok for EU. Derfor præsenterer Kommissionen en hurtig reaktion, der tager sigte på at afbøde de socioøkonomiske konsekvenser af udbruddet af covid-19. Kommissionens reaktion er centreret omkring en koordineret europæisk reaktion.

Kommissionen har til hensigt at benytte alle de instrumenter, den har til rådighed for at afbøde virkningerne af pandemien og navnlig:

— sikre de nødvendige forsyninger til vores sundhedssystemer ved at bevare integriteten på det indre marked og i værdikædernes produktion og distribution

— støtte borgerne, så deres indkomst og beskæftigelse ikke påvirkes uforholdsmæssigt, og så vi undgår, at krisen får permanente konsekvenser

— støtte virksomheder og sikre, at den finansielle sektor fortsat kan støtte økonomien med likvide midler

— og give medlemsstaterne mulighed for at handle beslutsomt på en koordineret måde ved at udnytte fleksibiliteten i statsstøttereglerne og stabilitets- og vækstpagten fuldt ud.

Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, udtaler: “Dette pandemiske udbrud af coronavirus er en udfordring for os alle. Det er ikke kun en hidtil uset udfordring for vores sundhedssystemer, men også et kæmpechok for vores økonomier. Den vigtige økonomiske pakke, der bebudes i dag, tager sigte på at tackle situationen, som den ser ud lige nu. Vi er rede til at gøre mere, hvis situationen udvikler sig. Vi vil gøre, hvad der er nødvendigt for at støtte europæerne og den europæiske økonomi.”

Fleksibilitet i statsstøttereglerne

Den største finanspolitiske reaktion på coronavirusset vil komme fra medlemsstaternes nationale budgetter. EU’s statsstøtteregler giver medlemsstaterne mulighed for at træffe hurtige og effektive foranstaltninger for at hjælpe borgere og virksomheder, især SMV’er, som kommer i økonomiske vanskeligheder på grund af covid-19-udbruddet.

Medlemsstaterne har rig mulighed for at træffe betydelige støtteforanstaltninger i overensstemmelse med de gældende EU-regler. For det første kan de beslutte at træffe foranstaltninger såsom løntilskud eller suspension af betaling af selskabsskat, moms eller sociale bidrag. Derudover kan medlemsstaterne yde finansiel støtte direkte til forbrugerne, f.eks. for aflyste tjenester eller billetter, der ikke refunderes af de pågældende operatører. Desuden giver EU’s statsstøtteregler medlemsstaterne mulighed for at hjælpe virksomheder, som har likviditetsproblemer eller behov for akut redningsstøtte. Ifølge artikel 107, stk. 2, litra b), i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde kan medlemsstaterne yde støtte til virksomheder for at råde bod på skader, der er forårsaget af usædvanlige begivenheder, bl.a. foranstaltninger i luftfarts- og turistsektoren.

Konsekvenserne af covid-19-udbruddet i Italien er i øjeblikket af en sådan art og et sådant omfang, at artikel 107, stk. 3, litra b), i samme traktat kan anvendes. Dette giver Kommissionen mulighed for at godkende yderligere støtteforanstaltninger, der skal afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi.

Kommissionen vil i sin vurdering af brugen af artikel 107, stk. 3, litra b), i andre medlemsstater følge en lignende tilgang. Kommissionen er ved at udarbejde en særlig retlige ramme i henhold til artikel 107, stk. 3, litra b), som skal vedtages, hvis det bliver nødvendigt.

Kommissionen er rede til at samarbejde med alle medlemsstaterne for at sikre, at der rettidigt kan træffes nationale støtteforanstaltninger til at afhjælpe covid-19-udbruddet.

Fleksibilitet den europæiske finanspolitiske ramme

Kommissionen vil foreslå Rådet, at den fulde fleksibilitet, der er i EU’s finanspolitiske ramme, udnyttes, så medlemsstaterne kan træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at begrænse udbruddet af coronavirusset og dets negative samfundsmæssige konsekvenser.

For det første mener Kommissionen, at covid-19-pandemien kan betegnes som en “usædvanlige hændelser, der er uden for regeringens kontrol”. Dette giver mulighed for at kan dække ekstraordinære udgifter til at begrænse covid-19-udbruddet såsom sundhedsudgifter og målrettede hjælpeforanstaltninger til virksomheder og arbejdstagere.

For det andet vil Kommissionen henstille, at den finanspolitiske indsats, der kræves af medlemsstaterne i tilfælde af negativ vækst eller stort fald i aktiviteten, tilpasses.

Endelig er Kommissionen rede til at foreslå Rådet, at der gøres brug af den generelle undtagelsesklausul, så der skabes mulighed for en mere generel finanspolitiske støtte. En sådan klausul ville — i samarbejde med Rådet — suspendere den finanspolitiske justering, som Rådet henstiller i tilfælde af et alvorligt økonomisk tilbageslag i euroområdet eller i EU samlet set.

Solidaritet på det indre marked

Vi vil kun kunne styre denne folkesundhedsmæssige krisesituation effektivt, hvis vi er solidariske og løser opgaven på koordineret vis på europæisk plan. Solidaritet er altafgørende i denne krisesituation, navnlig hvis vi skal sikre, at vigtige varer, der er nødvendige for at afbøde de sundhedsmæssige risici ved udbruddet, kan nå ud til alle dem, der har brug for dem. Det er yderst vigtigt, at vi handler i fællesskab for at sikre, at medicinske værnemidler og medicin produceres, lagres, stilles til rådighed og bruges rationelt i EU på en åben og gennemsigtig måde, i stedet for at der træffes ensidige foranstaltninger, der begrænser den frie bevægelighed for vigtige sundhedsprodukter.

Kommissionen træffer derfor alle nødvendige skridt med henblik herpå, bl.a. ved at udstede retningslinjer til medlemsstaterne om indførelse af passende kontrolmekanismer for at sikre forsyningssikkerheden og ved at iværksætte en fremskyndet fælles procedure for indkøb af disse varer og udstede en henstilling om beskyttelsesudstyr, der ikke er CE-mærket.

Udbruddet af covid-19 har store konsekvenser for vores transportsystemer, eftersom de europæiske forsyningskæder er tæt forbundne og understøttet af et omfattende netværk af godstransporttjenester til lands, til havs og i luften. Kommissionen arbejder sammen med medlemsstaterne om at sikre forsyningerne af vigtige varer på tværs af landegrænser. Den internationale og den europæiske luftfartsbranche er blevet ramt hårdt. Som bebudet den 10. marts af Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, foreslår Kommissionen i dag målrettet lovgivning, der midlertidigt skal fritage luftfartsselskaberne for deres forpligtelser ifølge “brug den eller mist den”-reglerne til at udnytte mindst 80 % af deres lufthavnsslots inden for en given periode for at kunne beholde dem det følgende år. Tiltaget har til formål at mindske de økonomiske og miljømæssige konsekvenser af udbruddet.

Kommissionen har desuden tæt kontakt med medlemsstaterne, internationale myndigheder og vigtige faglige sammenslutninger i EU for at overvåge krisens indvirkning på turistsektoren og koordinere støtteforanstaltningerne.

Anvendelse af EU-budgettet

For at yde hurtig støtte til hårdt ramte SMV’er er det hensigten at anvende de eksisterende instrumenter i EU-budgettet til at støtte disse virksomheder med likviditet som supplement til de foranstaltninger, der er truffet på nationalt plan. I de kommende uger vil der blive omdirigeret 1 mia. EUR fra EU-budgettet, der skal fungere som garanti for Den Europæiske Investeringsfond med det formål at tilskynde bankerne til at støtte SMV’er og midcapselskaber med likvide midler. Dette tiltag gør det muligt at yde hjælp til mindst 100 000 europæiske SMV’er og midcapselskaber i form af finansiering til en værdi af 8 mia. EUR. Vi har også i sinde at give eksisterende debitorer, der er blevet negativt påvirket, mulighed for at udsætte tilbagebetalingerne.

Afbødning af konsekvenserne for beskæftigelsen

Vi skal beskytte arbejdstagerne mod arbejdsløshed og tab af indkomst, hvis vi skal undgå varige konsekvenser. Kommissionen er rede til at bistå medlemsstaterne hermed ved bl.a. at fremme ordninger med kortere arbejdstid og opkvalificerings- omskolingsprogrammer, der tidligere har vist sig at være effektive.

Kommissionen vil desuden fremskynde udarbejdelsen af et forslag til lovgivning om en europæisk arbejdsløshedsgenforsikringsordning, der skal støtte medlemsstaternes politikker vedrørende bevarelse af arbejdspladser og kompetencer.

Investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset skal desuden lette anvendelsen af Den Europæiske Socialfond — en fond, der har til formål at støtte arbejdstagere og sundhedssektoren.

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen kan også bruges til at støtte arbejdstagere, der er afskediget, og selvstændigt erhvervsdrivende på de betingelser, der er fastsat i de gældende og fremtidige regler. Der er op til 179 mio. EUR til rådighed i 2020.

Investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset

Som led i dette initiativ foreslår Kommissionen at afsætte 37 mia. EUR under samhørighedspolitikken til afhjælpning af coronavirus-krisen. Kommissionen foreslår i den forbindelse i år at se bort fra sin forpligtelse til at anmode medlemsstaterne om at refundere uudnyttet forfinansiering til strukturfondene. Der er tale om ca. 8 mia. EUR fra EU-budgettet, som medlemsstaterne vil kunne bruge til at supplere de 29 mia. EUR i form af strukturfondsmidler i hele EU. Dette vil reelt øge investeringsbeløbet i 2020 og bidrage til at fremskynde anvendelsen af de endnu ikke tildelte midler på 28 mia. EUR under samhørighedspolitikken til samhørighedspolitikkens programmer for 2014-2020. Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til hurtigt at godkende dens forslag, således at det kan vedtages inden for 14 dage.

Derudover foreslår Kommissionen, at anvendelsesområdet for EU’s Solidaritetsfond udvides, så det også omfatter en offentlig sundhedskrise, og så det om nødvendigt bliver muligt at trække på fonden for de medlemsstater, der er hårdest ramt. Der er op til 800 mio. EUR til rådighed i 2020.