Roskilde Festival aflyst

Roskilde Festival skriver på Facebook;

Der bliver ingen Roskilde Festival til sommer

Det er netop blevet meddelt, at det ikke er tilladt at gennemføre store arrangementer til sommer. Forbuddet gælder også Roskilde Festival.

Vi er dybt ulykkelige!

Vi frygtede, at det ville ske. Vi har til det sidste håbet, at det ikke ville ende på denne måde. Men risikoen for smittespredning er for stor, når så mange mennesker er samlet, og det hensyn er ubetinget det vigtigste.

Så der bliver ingen Roskilde Festival denne sommer.

Den skulle have været noget helt særligt. Som Roskilde Festival nr. 50 skulle den have været en markering, der fejrede det, vi er rundet af ved at se frem. En fejring, som hyldede kunsten, fællesskabet og lysten til at gøre en forskel. Alt det, vi har så meget brug for i disse tider.

Vi havde glædet os til at fejre den med jer. Vi har knoklet og gjort os umage. Vi ved, at forventningerne fra jer også har været tårnhøje. Sammen har vi krydset fingre og holdt vejret i forhåbning om, om at udviklingen ville være positiv og gå stærkt nok til, at vi kunne mødes til sommer. Sådan blev det ikke.

Roskilde Festival nr. 50 må vente til 2021.

Har du købt billet til festivalen i 2020, vil du kunne overføre den til Roskilde Festival 2021.
Ønsker du ikke at overføre din billet, vil du kunne få den refunderet.

De præcise omstændigheder omkring både overførsel og refusion kommer vi tilbage med hurtigst muligt, når praktikken er på plads. Det beder vi om forståelse for.

Men først og fremmest beder vi om din opbakning. Du kan gøre en kæmpe forskel ved allerede nu at sige ja tak til at være med til Roskilde Festival i 2021. På den måde vil du være med til at sikre fundamentet for festivalen og hjælpe os gennem den næste meget svære tid.

Som almennyttig festival står Roskilde Festival i en særligt vanskelig situation. Vi er en indsamlingsbegivenhed, og vi afholder festival for at samle penge ind til velgørende arbejde for børn og unge. Vi donerer hele vores overskud væk hvert år, og vi har ikke en større opsparing at trække på. Vi starter så at sige fra nul kroner hvert år.

Det er en ekstremt alvorlig situation for os, men ikke alene for os. Der vil være betydelige konsekvenser for kunstnere, leverandører, de frivillige foreninger, kulturpartnere, virksomheder og organisationer, der står bag boder, yder service på pladsen eller som bidrager med programindhold, leverancer og produktioner. Mange af disse aktører er i forvejen meget hårdt ramt.

Samtidig kan foreningen bag festivalen ikke leve op til sit formål: at støtte børn og unges muligheder. Det får betydning for en række organisationer og initiativer både i og uden for Danmark, som også har ekstra brug for hjælp nu.

Årets festival kunne have været lyset for enden af den tunnel, vi alle befinder os i nu.

Nu går vi sammen med kunstnere, samarbejdspartnere, leverandører, foreninger og organisationer – alle dem, der med til at skabe Roskilde Festival – om at skabe en forrygende Roskilde Festival nr. 50 i 2021 og sikre, at det orange lys brænder stærkt og varmt helt frem til næste sommer.
Roskilde Festival er der hele året!

Lige nu skal vi komme os over meddelelsen. Så vender vi tilbage.

Tak for jeres støtte og kærlighed og pas godt på jer selv og hinanden.

— ENGLISH VERSION —

There will be no Roskilde Festival this summer

The Danish authorities have just prolonged its prohibition against larger assemblies until August 31st 2020. The prohibition also goes for this year’s Roskilde Festival.

We are devastated.

Though we feared this would happen, we have until now hoped that it wouldn’t end this way. However, the risk of getting infected with the COVID-19 virus is too large when many people are gathered, and that consideration is by far the most important.

Consequently, there will be no Roskilde Festival this summer.

Roskilde Festival no. 50 was meant to be something very special. It was to mark and celebrate the roots of our festival by looking forward to the future. It should have been a celebration of art, community and of the urge to make a difference. A celebration of all that we so strongly need and seek in these unbearable times.

We were looking forward to celebrating it with you. We have worked hard and made an extraordinary effort. We know that your expectations have been sky high too. Together we have crossed our fingers and held our breaths in the hope that the situation would change for the better and in due time for us to meet this summer. Unfortunately, that wasn’t supposed to happen after all.

Roskilde Festival no. 50 must now wait until 2021.

If you have bought a ticket for the festival in 2020, you will be able to transfer it to Roskilde Festival 2021. Should you not wish to transfer your ticket can be reimbursed.

We will get back to you about the specific conditions regarding both transfer and reimbursement, as soon as the solution is ready. We kindly ask for your understanding regarding this.

However, most of all we ask for your support. You can make a huge difference for us by saying yes to being part of Roskilde Festival already now. By that, you will help secure the very foundation of the festival and get us through the difficult times that we are now facing.

Roskilde Festival is in an especially difficult position. We are a nonprofit organization who arranges a festival in order to collect money for initiatives support children and young people. Every year, all profits from the festival are donated in full to this purpose, which means that we don’t have big savings to draw upon. We start up from zero every year, so to speak

But this extremely serious situation has consequences stretching far beyond ourselves. Artists, suppliers, the volunteer societies, cultural partners, businesses, and organisations that are organizing the stalls, servicing the festival guests, securing production and supplies, or are contributing to the festival program; they will all be severely affected. Many of them are already suffering by the current situation.

Ultimately, the Roskilde Festival Society, the organization behind the festival, will not be able to live up to its purpose of supporting children’s and young people’s opportunities. This will affect a large number of organizations and initiatives in and outside of Denmark. They are also in extra need of help in these times.

This year’s festival could and should have been the light at the end of the dark tunnel that all of us are currently in.

We will now gather with the artists, partners, suppliers, businesses, societies and organisations – all those that take part in creating Roskilde Festival. Together we will work hard on creating an outstanding Roskilde Festival no. 50 in 2021, securing that the orange light will shine bright and strong all the way to the summer of 2021.

Roskilde Festival is here all through the year!

Right now, we need to recover from the news. Then we will back.

Thank you for your support and love. Take good care of yourselves and each other.

%d bloggers like this: