Det er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at skille mindreårige børn fra forældrene

8144931-levakovic

Thorkild Høyer skriver på Facebook:

Debatten om udvisning føres på et temmeligt unuanceret og uoplyst grundlag. I artiklen henviser til en Østre Landsrets dom fra december 2013. Jeg har checket en domssamling, og der er formentlig tale om en dom fra den 25.6.14. Dommen kan ikke sammenlignes med dommen vedr. Gimi Levakovic, idet børnene havdeboet hos moderen under en væsentlig del af deres opvækst. Levakovic er alene med sine børn, der i tilfælde af udvisning måtte placeres på institution. I domsresumeet hedder det:
T, født 1969, blev af byretten straffet med fællesstraf på 4 års fængsel, en tillægsbøde på 14.250.000 kr. og blev betinget udvist for bl.a. databedrageri og moms- og skattesvig af særlig grov karakter. T var fra 2004 til 2013 straffet 6 gange, herunder i 2009 med 60 dages fængsel for bedrageri med et udbytte på 158.104 kr. T, der er statsløs palæstinenser fra Libanon, indrejste i Danmark i 1991 og har 4 børn her i landet i alderen mellem 11 og 22 år. T er skilt fra børnenes mor, og de børn, der ikke var flyttet hjemmefra, bor hos deres mor. T, der angav ikke at have familie i Libanon, havde fra 2010 til 2013 været i Libanon 16 gange. Landsretten, der alene fik forelagt spørgsmålet om udvisning, traf bestemmelse om, at T skulle udvises med indrejseforbud for bestandig. Landsretten lagde herved vægt på grovheden og omfanget af den begåede kriminalitet, som var straffet med fængsel i 4 år og en meget stor bøde. Der var tale om gentagen berigelseskriminalitet, hvoraf en del var begået umiddelbart forud for og efter dommen fra 2009 for bedrageri samt systematisk og meget alvorlig moms- og skattesvig over flere år. T, der indvandrede til Danmark i en alder af 22 år og således må have haft sin skolegang i Libanon, havde opretholdt en meget høj grad af tilknytning til Libanon, hvor han i perioden 2010-2012 havde boet sammenlagt mere end 1/4 af tiden. Under disse omstændigheder fandtes hensynet til T’s børn, som under en væsentlig del af deres opvækst havde boet hos deres mor, ikke at veje med en sådan vægt, at det ville stride mod Danmarks internationale forpligtelser at udvise T. Der var dissens, idet 2 af de 6 voterende ville stadfæste byrettens afgørelse om betinget udvisning.

Reklamer